نتایج نهایی چهارمین دوره مسابقه کاپ فیزیک ایران به شرح زیر اعلام می گردد:

بخش انگلیسی

فینالیست ها:

۱ فرزانگان ۳، تیم B
۲ فرزانگان ۱
۳ راه رشد

رتبه بندی تیم های دیگر:

۴ علامه طباطبایی واحد ادونس، تیم A
۵ فرزانگان ۳، تیم A
۶ شهید بهشتی زنجان
۷ پژوهشسرای آفرینش (آبسال)
۸ شهید قدوسی قم، تیم A
۹ علامه طباطبایی واحد ادونس، تیم B
۱۰ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی کاشان
۱۱ شهید قدوسی قم، تیم B
۱۲ فرزانگان ۲ زنجان

بخش فارسی

فینالیست ها:

۱ دکتر علی شریعتی
۲ پژوهشسرای صدرا (کمال)، تیم A
۳ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (شاهد) کاشان،


تیم Aشهید بهشتی زنجان

رتبه بندی تیم های دیگر:

۵ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فرزانگان کاشان)
۶ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (شاهد) کاشان، تیم B
۷ پژوهش سرای پرفسور نظامی فسا
۸ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (نرجس) کاشان
۹ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فاطمه زهرا) کاشان، تیم A
۱۰ پژوهش سرای غیاث الدین جمشید کاشانی (فاطمه زهرا) کاشان، تیم B
۱۱ فرزانگان ساری
۱۲ خاتم الانبیا خوزستان
۱۳ تربیت
۱۴
پژوهشسرای صدرا (کمال)، تیم B