نتایج تیم های بخش انگلیسی در نبرد فیزیکی سوم به شرح زیر می باشد:

Results-of-PF-3