ضمن عرض خسته نباشید به همه تیم ها همانطور که خدمت دوستان گفته بودیم تیم های حاضر در مرحله نهایی را در سایت اعلام میکنیم.

با توجه به تصمیم کمیته برگزاری کاپ فیزیک ایران ۴ تیم در مرحله نهای حضور خواهند داشتبا توجه به امتیاز ها به ترتیب تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی عبارتند از:

۱- پروفسور وفا
۲- Hawking
۳- Paul Dirac
۴- The Creator

سوالات تا دقایقی دیگر نیز اعلام خواهد شد.