زمانبندی سومین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران برای تیم های ثبت نام شده در مسابقات به شکل زیر میباشد:

 

چهارشنبه ۲۶ فروردین 

 

پذیرش تیم های شهرستانی در محل دانشگاه و انتقال به خوابگاه

ساعات دقیق اعلام خواهد شد


پنجشنبه ۲۷ فروردین 

 

پذیرش تیم ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴

افتتاحیه از ساعت ۱۴ الی ۱۵

شروع نبرد فیزیکی اول  ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰


جمعه 28 فروردین 

 

نبرد فیزیکی دوم از ساعت ۹ الی ۱۴

ناهار و استراحت از ساعت 14 الی ۱۵

نبرد فیزیکی سوم  ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰


شنبه 29 فروردین 

 

نبرد فیزیکی نهایی از ساعت ۹ الی ۱۴

ناهار و استراحت از ساعت ۱۴ الی ۱۵

اختتامیه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰