نمونه ی فیلم مرحله اول 

 

 

 


دوربین هفت – دومین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران


توضیحات اعضای کمیته علمی کاپ فیزیک ایران (۱)


توضیحات اعضای کمیته علمی کاپ فیزیک ایران (۲)


معرفی مسابقه کاپ فیزیک ایران


توضیحات اعضای کاپ فیزیک راجع به روند مسابقه


خبر مسابقات کاپ فیزیک ایران


مسابقات کاپ فیزیک ایران سال ۱۳۹۴