نتایج راند اول به شرح زیر اعلام می گردد :

Results-of-PF-1-1

نتایج راند دوم به شرح زیر اعلام می گردد :

Results-of-PF-2-1

نتایج راند سوم(پایانی) به شرح زیر اعلام می گردد :

Results-of-PF-3-1

نتایج فینال به شرح زیر اعلام می گردد :

Results-of-PF-final