۱٫ Invent yourself

It is known that some electrical circuits exhibit chaotic behaviour. Build a simple circuit with such a property, and investigate its behaviour.

۱٫ خودتان اختراع کنید

مشخص شده است که برخی از مدارهای الکتریکی رفتار آشوبناک از خود بروز می دهند. یک مدار ساده با چنین ویژگی ای بسازید و رفتار آن را بررسی کنید.

۲٫ Hologram

 

It is argued that a hologram can be hand made by scratching a piece of plastic. Produce such a ‘hologram’ with the letters ‘IYPT’ and investigate how it works.

 

۲٫ هولوگرام

 

گفته می شود که هولوگرام را می توان با خراشیدن یک تکه پلاستیک به صورت دستی درست کرد. با حروف “IYPT” چنین “هولوگرامی” بسازید و بررسی کنید که چگونه کار می کند.

۳٫ Twisted rope

 

Hold a rope and twist one end of it. At some point the rope will form a helix or a loop. Investigate and explain the phenomenon.

 

۳٫ طناب پیچ خورده

 

یک طناب را نگه داشته و یک انتهای آن را بپیچانید. در برخی نقاط طناب شکل مارپیچ یا حلقه را به خود می گیرد. این پدیده را بررسی کرده و توضیح دهید.

۴٫ Ball sound

 

When two hard steel balls, or similar, are brought gently into contact with each other, an unusual ‘chirping’ sound may be produced. Investigate and explain the nature of the sound.

 

۴٫ صدای گوی

 

وقتی دو گوی استیلی سخت، یا چیزی مشابه، به آرامی نزدیک هم آورده شوند تا با یکدیگر برخورد کنند، ممکن است صدای غیرعادی “جیرجیر”  تولید شود. ماهیت این صدا را بررسی کرده و توضیح دهید.

۵٫ Loaded hoop

 

Fasten a small weight to the inside of a hoop and set the hoop in motion by giving it an initial push. Investigate the hoop’s motion.

 

۵٫ حلقه بارگذاری شده

 

وزنه کوچکی را داخل یک حلقه هوپ ببندید و حلقه را هل دهید تا حرکت کند. حرکت حلقه را بررسی نمایید.

۶٫ Bubble crystal

 

A large number of very small, similar air bubbles float on the surface of a soapy liquid. The bubbles will arrange themselves into a regular pattern similar to a crystalline lattice. Propose a method to obtain bubbles of a consistent size, and investigate the formation of such a bubble crystal.

 

۶٫ بلور حباب

 

تعداد زیادی حباب بسیار کوچک و همانند روی سطح آب-صابون شناور هستند. حباب ها خود را در الگوی منظمی شبیه به الگوی شبکه بلوری مرتب می کنند. روشی پیشنهاد دهید تا حباب هایی با اندازه سازگار به دست آید و تشکیل چنین بلور حبابی را بررسی کنید.

۷٫ Pot-in-pot refrigerator

 

The ‘pot-in-pot refrigerator’ is a device that keeps food cool using the principle of evaporative cooling. It consists of a pot placed inside a bigger pot with the space between them filled with a wet porous material, e.g. sand. How might one achieve the best cooling effect?

 

۷٫ یخچال گلدان در گلدان

 

“یخچال گلدان در گلدان” وسیله ای است که غذا را با استفاده از اصل سرمایش تبخیری خنک نگه می دارد. این وسیله شامل یک گلدان است که داخل گلدان بزرگتری قرار می گیرد و فضای بین آن ها با یک ماده متخلخل نمناک (مانند شن) پر شده است. چگونه می توان به بهترین اثر خنک کنندگی دست یافت؟

۸٫ Freezing droplets

 

Place a water droplet on a plate cooled down to around -20 °C. As it freezes, the shape of the droplet may become cone-like with a sharp top. Investigate this effect.

 

۸٫ قطرات منجمد

 

یک قطره آب را روی صفحه ای که دمای آن تا حدود ۲۰- درجه سانتیگراد سرد شده است، قرار دهید. هنگامی که قطره منجمد می شود، ممکن است شکل آن مخروط مانند با نوکی تیز شود. این اثر را بررسی کنید.

۹٫ Water bombs

 

Some students are ineffective in water balloon fights as the balloons they throw rebound without bursting. Investigate the motion, deformation, and rebound of a balloon filled with fluid. Under what circumstances does the balloon burst?

 

۹٫ بمب های آبی

 

برخی از دانش آموزان در مبارزه ی بادکنک های آبی ناموفق هستند. چرا که بادکنک های پرتابی آنها بدون اینکه بترکد واپس‌می‌جهد. حرکت، تغییر شکل و واپس‌جهش بادکنک هایی که با مایع پر شده اند را بررسی کنید. تحت چه شرایطی بادکنک می ترکد؟

۱۰٫ Coefficient of diffusion

 

Using a microscope, observe the Brownian motion of a particle of the order of micrometre in size. Investigate how the coefficient of diffusion depends on the size and shape of the particle.

 

۱۰٫ ضریب پخش

 

با استفاده از یک میکروسکوپ، حرکت براونی یک ذره در ابعاد میکرونی را مشاهده کنید. تحقیق کنید که ضریب پخش چگونه به اندازه و شکل ذره وابسته است.

۱۱٫ Candle Power Plant

 

Design a device that converts the heat of a candle flame into electrical energy. Investigate how different aspects of the device affect its efficiency.

 

۱۱٫ نیروگاه برق شمعی

 

دستگاهی طراحی کنید که حرارت شعله یک شمع را به انرژی الکتریکی تبدیل نماید. تحقیق کنید جنبه های مختلف دستگاه چگونه بازدهی آن را تحت تاثیر قرار می دهند.

۱۲٫ Cold balloon

 

As air escapes from an inflated rubber balloon, its surface becomes cooler to the touch. Investigate the parameters that affect this cooling. What is the temperature of various parts of the balloon as a function of relevant parameters?

 

۱۲٫ بادکنک سرد

 

هنگامی که هوا از یک بادکنک پرباد خارج می شود، سطح آن سردتر حس می شود. متغیرهایی که روی این سردشدگی اثر می گذارند را بررسی کنید. دمای بخش های مختلف بادکنک به عنوان تابعی از متغیرهای مربوطه چقدر است؟

۱۳٫ Rotating saddle

 

A ball is placed in the middle of a rotating saddle. Investigate its dynamics and explain the conditions under which the ball does not fall off the saddle.

 

۱۳٫ زین دوار

 

یک توپ وسط یک زین دوار قرار داده شده است. پویایی (دینامیک) آن را بررسی کنید و شرایطی که در آن توپ از زین سقوط نمی کند را توصیف کنید.

۴٫ Rubber motor

 

A twisted rubber band stores energy and can be used to power a model aircraft for example. Investigate the properties of such an energy source and how its power output changes with time.

 

۱۴٫ موتور لاستیکی

 

یک کش لاستیکی پیچ خورده در خود انرژی ذخیره کرده و برای مثال می تواند برای تامین قدرت یک هواپیمای مدل استفاده شود. ویژگی های این منبع انرژی و تغییرات قدرت خروجی آن بر حسب زمان را بررسی کنید.

۱۵٫ Oil stars

 

If a thick layer of a viscous fluid (e.g. silicone oil) is vibrated vertically in a circular reservoir, symmetrical standing waves can be observed. How many lines of symmetry are there in such wave patterns? Investigate and explain the shape and behaviour of the patterns.

 

۱۵٫ ستاره های روغن

 

اگر لایه ضخیمی از یک سیال گرانرو (ویسکوز) (مانند روغن سیلیکون) در ظرف دایره ای در راستای عمودی به لرزش درآید، امواج ایستای متقارن را می توان مشاهده نمود. این الگوهای موجی، چند خط تقارن دارد؟ شکل و رفتار این الگوها را بررسی کرده و توضیح دهید.

۱۶٫ Magnetic brakes

 

When a strong magnet falls down a non-ferromagnetic metal tube, it will experience a retarding force. Investigate the phenomenon.

 

۱۶٫ ترمز مغناطیسی

 

وقتی یک آهنربای قوی از [داخل] یک لوله فلزی غیرفرومغناطیسی سقوط می کند، با نیروی کُند کننده ای مواجه می شود. این پدیده را بررسی کنید.

۱۷٫ Chocolate hysteresis

 

Chocolate appears to be a solid material at room temperature but melts when heated to around body temperature. When cooled down again, it often stays melted even at room temperature. Investigate the temperature range over which chocolate can exist in both melted and ‘solid’ states and its dependence on relevant parameters.

 

۱۷٫ پسماند شکلات

 

به نظر می رسد شکلات در دمای اتاق جامد باشد اما وقتی دمای آن تا نزدیک دمای بدن انسان بالا می رود مذاب می شود. برخی اوقات وقتی شکلات دوباره تا دمای اتاق سرد می شود باز هم مذاب باقی می ماند. بازه دمایی که در آن شکلات می تواند در دو حالت مذاب و “جامد”وجود داشته باشد و همچنین وابستگی آن به متغیرهای مربوطه را بررسی کنید.

  دانلود کیت سوالات سال ۲۰۱۴

برگرفته شده از iypt.blog.ir