unique visitors counter 2015 – کاپ فیزیک ایران

۲۰۱۵

۱٫ Packing

The fraction of space occupied by granular particles depends on their shape. Pour non-spherical particles such as rice,matches, or M&M’s candies into a box. How do characteristics like coordination number, orientational order, or the random close packing fraction depend on the relevant parameters?

۱) پکیدگی

فضایی که مواد دانه ای اشغال می کنند به شکل آن ها وابسته است. دانه های غیرکروی مانند برنج، کبریت، یا اسمارتیز را داخل یک جعبه بریزید. بگویید متغیرهای مربوطه چگونه به مشخصه هایی مانند عدد هم پایگی، راستای جهت گیری یا پکیدگی بستگی دارند؟  


۲٫ Plume of Smoke

If a burning candle is covered by a transparent glass, the flame extinguishes and a steady upward stream of smoke is produced. Investigate the plume of smoke at various magnifications.

۲) پری از دود

اگر یک شمع روشن با لیوان شفافی پوشانده شود، آتش آن خاموش شده و جریان ثابتی از دود تولید می شود. این پدیده را برای بزرگنمایی های مختلف بررسی کنید.  


۳٫ Artificial Muscle

Attach a polymer fishing line to an electric drill and apply tension to the line. As it twists, the fibre will form tight coils in a spring-like arrangement. Apply heat to the coils to permanently fix that spring-like shape. When you apply heat again, the coil will contract. Investigate this ‘artificial muscle’.

۳) ماهیچه مصنوعی

یک نخ ماهیگیری پلاستیکی را به یک دریل برقی وصل کنید و نخ را بکشید. هنگامی که نخ می پیچد، رشته نخ شکل پیچه ای فشرده با آرایش فنر مانند به خود می گیرد. پیچه فشرده را حرارت دهید تا شکل فنر مانند آن تثبیت شود. اگر دوباره به آن حرارت دهید، پیچه منقبض می شود. این “ماهیچه مصنوعی” را بررسی کنید.  


۴٫ Liquid Film Motor

Form a soap film on a flat frame. Put the film in an electric field parallel to the film surface and pass an electric current through the film. The film rotates in its plane. Investigate and explain the phenomenon.

۴) موتور لایه نازک مایع

روی یک قاب تخت لایه نازکی از آب-صابون ایجاد کنید. لایه نازک را در میدان الکتریکی موازی سطح لایه نازک قرار دهید و جریان الکتریکی را از لایه نازک عبور دهید. لایه نازک در صفحه اش می چرخد. این پدیده را بررسی کرده و توضیح دهید.  


۵٫ Two Balloons

Two rubber balloons are partially inflated with air and connected together by a hose with a valve. It is found that depending on initial balloon volumes, the air can flow in different directions. Investigate this phenomenon.

۵) دو بادکنک

دو بادکنک، به صورت جزئی از هوا پر شده و با یک شلنگ و شیر به یکدیگر وصل شده اند. دیده شده است که بسته به حجم اولیه بادکنک ها، هوا در جهت های متفاوتی حرکت می کند. این پدیده را بررسی کنید.  


۶٫ Magnus Glider

Glue the bottoms of two light cups together to make a glider. Wind an elastic band around the centre and hold the free end that remains. While holding the glider, stretch the free end of the elastic band and then release the glider. Investigate its motion.

۶) گلایدر مگنوس

کف دو لیوان سبک را به هم بچسبانید تا یک گلایدر ساخته شود. یک کش لاستیکی را حول مرکز بچرخانید و انتهای آزاد که باقیمانده را بگیرید. انتهای آزاد را هنگامی که گلایدر را نگه داشته اید بکشید و سپس گلایدر را رها کنید. حرکت آن را بررسی کنید.  


۷٫ Shaded Pole

Place a non-ferromagnetic metal disk over an electromagnet powered by an AC supply. The disk will be repelled, but not rotated. However, if a non-ferromagnetic metal sheet is partially inserted between the electromagnet and the disk, the disk will rotate. Investigate the phenomenon.

۷) قطب در سایه

یک قرص فلزی غیرفرومغناطیس را روی یک آهنربای الکتریکی که به منبع ولتاژ متناوب وصل شده قرار دهید. قرص دفع می شود و نمی چرخد. اما اگر یک صفحه غیرفرومغناطیس به صورت جزئی بین قرص و آهنربای الکتریکی قرار گیرد، قرص خواهد چرخید. این پدیده را بررسی کنید.  


۸٫ Sugar and Salt

When a container with a layer of sugar water placed above a layer of salt water is illuminated, a distinctive fingering pattern may be seen in the projected shadow. Investigate the phenomenon and its dependence on the relevant parameters.

۸) شکر و نمک

وقتی به یک ظرف حاوی یک لایه آب-شکر که روی یک لایه آب-نمک قرار گرفته نور بتابانیم، سایه آن الگوی خاصی را نشان خواهد داد. این پدیده و وابستگی آن به متغیرهای مربوطه را بررسی کنید.  


۹٫ Hovercraft

A simple model hovercraft can be built using a CD and a balloon filled with air attached via a tube. Exiting air can lift the device making it float over a surface with low friction. Investigate how the relevant parameters influence the time of the ‘low-friction’ state.

۹) هواناو

با استفاده از یک CD و یک بادکنک باد شده که با یک لوله به آن وصل شده است، می توان یک مدل ساده ی هواناو ساخت. خروج هوا می تواند دستگاه را روی یک سطح، با اصطکاک کمی شناور سازد. بررسی کنید که متغیرهای وابسته چگونه روی زمان حالت “کم اصطکاک” اثر می گذارد.  


۱۰٫ Singing Blades of Grass

It is possible to produce a sound by blowing across a blade of grass, a paper strip or similar. Investigate this effect.

۱۰) برگهای آوازخوان چمن

می توان با دمیدن از میان پهنای برگ چمن، نوار کاغذ یا چیز مشابه، تولید صدا کرد. این اثر را بررسی کنید.  


۱۱٫ Cat’s Whisker

The first semiconductor diodes, widely used in crystal radios, consisted of a thin wire that lightly touched a crystal of a semiconducting material (e.g. galena). Build your own ‘cat’s whisker’ diode and investigate its electrical properties.

۱۱) سبیل گربه

اولین دیودهای نیم رسانا که به طور گسترده در رادیوهای کریستالی استفاده می شد، شامل یک سیم نازک بوده است که به صورت ظریفی بلور یک ماده نیم رسانا (مثلا کانی سرب) را لمس می کند. یک دیود “سبیل گربه” بسازید و ویژگی های الکتریکی آن را بررسی کنید.  


۱۲٫ Thick Lens

A bottle filled with a liquid can work as a lens. Arguably, such a bottle is dangerous if left on a table on a sunny day. Can one use such a ‘lens’ to scorch a surface?

۱۲)عدسی ضخیم

یک بطری شیشه ای که درون آن با مایعی پر شده باشد، می تواند به عنوان عدسی عمل کند. مسلماً اگر چنین بطری ای روی میز در یک روز آفتابی رها شود، خطرآفرین است. آیا می توان از این نوع “عدسی” برای سوزاندن یک سطح استفاده کرد؟  


۱۳٫ Magnetic Pendulum

Make a light pendulum with a small magnet at the free end. An adjacent electromagnet connected to an AC power source of a much higher frequency than the natural frequency of the pendulum can lead to undamped oscillations with various amplitudes. Study and explain the phenomenon.

۱۳) آونگ مغناطیسی

یک آونگ سبک با یک آهنربای کوچک در انتهای آزاد آن بسازید. یک آهنربای الکتریکی در مجاورت آونگ، که به منبع ولتاژ متناوب با فرکانسی بسیار بیشتر از فرکانس طبیعی آونگ، وصل شده، می تواند باعث نوسانات نامیرا با دامنه های مختلف شود. این پدیده را مطالعه کنید و توضیح دهید.  


۱۴٫ Circle of Light

When a laser beam is aimed at a wire, a circle of light can be observed on a screen perpendicular to the wire. Explain this phenomenon and investigate how it depends on the relevant parameters.

۱۴) دایره ای از نور

اگر نور لیزر به سمت سیمی هدف گیری شود، روی صفحه عمود بر سیم می توان دایره ای از نور مشاهده کرد. این پدیده را توضیح دهید و بررسی کنید که چگونه به متغیرهای مربوطه وابسته است.  


۱۵٫ Moving Brush

A brush may start moving when placed on a vibrating horizontal surface. Investigate the motion.

۱۵) شانه متحرک

وقتی شانه ای روی یک سطح افقی لرزان قرار داده شود، ممکن است شروع به حرکت کند. این حرکت را بررسی کنید.  


۱۶٫ Wet and Dark

Clothes can look darker or change colour when they get wet. Investigate the phenomenon.

۱۶) خیس و تیره

وقتی لباس ها خیس می شوند، تیره تر می شوند یا رنگ آنها تغییر می کند. این پدیده را بررسی کنید.  


۱۷٫ Coffee Cup

Physicists like drinking coffee, however walking between laboratories with a cup of coffee can be problematic. Investigate how the shape of the cup, speed of walking and other parameters affect the likelihood of coffee being spilt while walking.

۱۷) فنجان قهوه

فیزیکدانان به نوشیدن قهوه علاقه دارند، گرچه قدم زدن بین آزمایشگاه ها با یک فنجان قهوه مشکل ساز است. اثر شکل فنجان، سرعت قدم زدن و دیگر متغیرها را روی احتمال ریختن قهوه هنگام راه رفتن بررسی کنید.   


۱۸) سوال صنعت

آینه ای طراحی کنید که علاوه بر ایجاد دید مناسب و مطلوب خودرو، شکل آیرودینامیکی مناسبی داشته باشد و کمترین صدای مزاحم را ایجاد کند.

تاثیر پارامترهای موثر را بررسی کنید و آیینه را بهینه را طراحی کنید.


 

دانلود کیت سوالات سال ۲۰۱۵

Br -2

 

برگرفته شده از iypt.blog.ir

۶۳ پاسخ‌ها

 1. مریم گفت:

  سلام من اول دبیرستانی هستم واقعا فکر می کنم سطح سوالها برای اول دبیرستان خیلی بالاست الان که سوالها رو دیدم یه کم ترسیدم میشه از گروه انصرافم داد؟مرسی

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سطح سوال ها متناسب با نوع نگاه شماست، ممکن است با آزمایش و بررسی پارامتر های سوال از طریق آزمایش بسنده کنید، یا پا را فراتر گذاشته و وارد حل های تحلیلی دقیق تر بشوید. این متناسب با سطح علمی شماست، سال های گذشته تعداد زیادی از شرکت کنندگان کاپ فیزیک ایران از اول دبیرستان بوده اند…

 2. نرگس گفت:

  سلام .میشه سوالا را بین اعضای گروه تقسیم کرد و هرکی روی سوال خاصی متمرکز شه و بعد همون شخص اونو ارایه بده؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سلام.

    

   اصلا کار درست اینکه سوالات را تقسیم کنید و هر کسی روی سوال خاصی کار بکند. یعنی هر شخص مسئول تعدادی سوال باشد، ولی دوستان دیگر در آزمایش و همفکری در سوال کمک کنند. ولی در روز ارائه ، هر شخصی، سوالی را که بر آن تسلط دارد ارائه می دهد. یک نفر نماینده از تیم…

   ولی هر تیم در کل مسابقه ۳ ارائه خواهد داشت… که یک نفر از یک تیم، بیش از ۲ ارائه نمی تواند داشته باشد.

 3. گمنام گفت:

  سلام ما چند تا گروه مشخص کر دیمو می خوایم با سرپرستس دبیرامون شرکت کنیم ولی دیر اشنا شدیم دست به کار خواهیم شد .به نظر شما میتونیم به یه حد خخوبببب برسیم

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   با توجه به سبک متفاوت مسابقه در هر سطحی که باشید، شرکت کردن در مسابقه بهتر از شرکت نکردن در آن است، چرا که آشنایی با قوانین مسابقه و قرارگیری در جو مسابقه، کمک به سزایی به شما خواهد کرد تا در سال های بعد با توانمندی بیشتر شرکت بکنید. 

   با احترام

   کاپ فیزیک ایران

 4. امیرحسین زینتی گفت:

  سلام.
  این سوال رو تا حالا چند نفر پرسیده ولی جواب کامل نداده اید اگه میشه یک بار توضیح بدید که اگه فقط به تعدادی از مجموع سوالها جواب دهیم باز هم میتونیم در مسابقه شرکت کنیم؟.شرایط آن چگونه است؟ با تشکر

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   نیازی به حل همه ۱۸ سوال نمی باشد. 

   شما هر چه تعداد سوالات بیشتری را حل کرده باشید، احتمال اینکه نمره منفی بگیرید کمتر می شود. 

   تیم رقیب شما از شما می خواهد که سوال مورد نظر رقیب را ارائه بدهید، اگر روی آن سوال مورد نظر رقیب کار نکرده باشید می توانید سوالشان را رد کنید، اگر تعداد سوالاتی را که رد می کنید، بیش از ۳ سوال شود، شما ضریب منفی می گیرید. 

   در ابتدای مسابقه، در هنگام قرعه کشی، کمیته برگزار کننده از شما می خواهد که ۴ سوال از سوال هایی را که روی آن ها کار نکرده اید را اعلام کنید، تا تیم رقیب اجازه  پرسیدن این سوال ها را از شما نداسته باشند. یعنی ۴ سوال را در ابتدا حذف می کنید و در کل ۳ سوال را هم می توانید در حین مسابقه حذف کنید.

   امیدوارم جواب سوال خود را گرفته باشید.

   به زودی ویدیو آموزشی نحوه مسابقه روی سایت گذاشته می شود. 

   با احترام

   کاپ فیزیک ایران

 5. کانون گفت:

  ایا همین سوالات داخل مسابقه می اید

 6. رامین گفت:

  سلام ایا حضور سرپرست تیم در مسابقات الزامیست یا کاپیتان تیم هم می تواند جانشین سرپرست باشد ممنون

 7. مینا گفت:

  سلام آیا میشه در مورد زمان مسابقه تجدید نظری بشه چون ممکنه مصادف بشه با المپیاد نانو

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   متاسفانه خیر دوست عزیز برنامه مسابقات توسط ستاد برگزاری کاپ فیزیک ایران با در نظر گرفتن تمام شرایط در این تاریخ اعلام شده و امکان تغییر وجود ندارد.

 8. daneshmand گفت:

  با عرض سلام خسته نباشید امیدوارم روزتون پر از دانش علم بوده باشه.همین الان برنامه علم با طعم لذت و دیدم در مورد سایتتون فهمیدم اما چه عرض کنم اصلا نفهمید م من رشته ام پزشکی میگم سوالای پزشکی ندارین ب جان شما همه رو جواب میدادم نمیشه ی سایت برای پژوهشگران پزشکی درست کنین ممنون میشم واقعا.کارتون حرف نداره اماپارتی بازی کردین همه سوالا در مورد رشته خودتونه.مسئولین عزیز لطفا رسیدگی کنین.این مغز من داره لک میزنه برای پژوهش علمی.

 9. دانشجو گفت:

  سلام
  خدا قوت
  ممنووووووووووون از کارای قشنگ علمی و سوالای جذاب

  آقا چرا فقط به فکر دانش آموزان هستین
  یه دانشجو باید چیکار کنه؟؟؟؟
  مام دل داریم خب!!!!!!!!

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   به زودی طرحی ریخته خواهد شد تا بتوانیم از توانائی دانشجویان  علاقه ماند  عزیز برای همکاری استفاده کنیم.

    

 10. رضا گفت:

  با سلام
  صبح شما بخیر.امکان دارد مسابقات تابستا ۹۴ برگذار شود؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   متاسفانه خیر دوست عزیز مسابقات در فروردین-اردیبهشت برگزار خواهد شد.

 11. علیرضا خلوجینی گفت:

  با سلام
  آیا امکان دارد سرپرست دبیر خودمان نباشد؟

 12. دانش آموز گفت:

  می شود سرپرست گروه دانش اموزان دختر حتما خانم نباشد؟

 13. علیرضا خلوجینی گفت:

  با سلام
  مسابقه تون خیلی عاله .امکانش هست در این سایت آزمایشات فیزیک را بگذارید؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام.

   ممنون بابت نظر خوبتون، اما در حال حاضر محوریت این وبسایت مسابقات کاپ فیزیک ایران است اما پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

 14. زهرا گفت:

  سلام.باتشکرازسایت خوبتون.من قبلا با اینک نمراتم توی درس فیزیک خوب بود ولی علاقه ی چندانی ب فیزیک نداشتم.ولی بادیدن سایت شما واقعا زاویه دیدم نسبت ب علم ،فیزیک،ودرس عوض شد وب فیزیک بشدت علاقه مند شدم.میخواستم بپرسم گروه هامیتونن دونفره باشن؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام،

   خیلی خوشحالیم که این کار ما باعث علاقه مندی مجدد شما به فیزیک شد.

   تیم ها بر اساس قانون ۳ نفره است.

 15. سلام گفت:

  من رتبه هشت کنکور ریاضی ۹۳ ام،برای جواب دادن به این سوالات فقط معلومات کافی نیس،بلکه دید یک فیزیک دان را داشتن لازمه،گرچه که معلومات هم در داشتن این دید بسیار کمک میکند،فک میکنم حداقل باید در سطح لیسانس یا شاید هم فوق لیسانس بدونی
  آخه یک دانش آموز اول دبیرستانی خدایی چه جوری می تونه حل کنه؟خب معلومه در شرایط عادی احتمالش به صفر میل میکنه

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام 

   ممنون از پیامی که گذاشتید و عذر خواهی می کنیم به علت تاخیر در پاسخگویی، تعداد زیادی سوال از ما شده بود که طی زمان در حال پاسخگویی به آن ها بودیم.

   برای پاسخ به این سوالات، انجام روش علمی مهم است، یعنی طی کردن فرآیند پژوهش اهمیت دارد.

   یک سوال رو به روش های گوناگونی می توان پاسخ داد، شاید شخصی مطالعاتی در مورد این نوع پدیده انجام دهد و  به تحلیل کیفی یک سوال بپردازد،  فرد دیگری فرضیاتی بسازد و فرضیات خود را با آزمایش بسنجد، بسته به نوع نگاه و ساده سازی، می تواند متغیر های مختلفی را ثابت نگه داشت تا امکان حل و تحلیل مسئله وجود داشته باشد و مرحله به مرحله متغیرها را اضافه کرد و رابطه ای برای متغیر های مختلف پیدا کرد. می توان پا را ازاین هم فراتر گذاشت و سراغ تئوری های کمی رفت و اقدام به ساخت فرمول های تئوری، حل عددی و روش های دیگر رفت، هر دانش آموز و فردی که می خواهد سوال ها را حل کند، متناسب با مهارت ها و دانشی که دارد می تواند قدمی در حل سوال بردارد…

   امیدوارم توانسته باشیم پاسخ مناسبی بدهیم. 

   با احترام

   کاپ فیزیک ایران.

 16. خلیل گفت:

  با سلام و آرزوی توفیق برای کلیه عزیزان زحمتکش و ئست اندر کار خصوصا مجری های محترم
  من برنامه تلویزیونی شمارا دیدم و بعنوان یک ایرانی که نیم قرن اول عمر فیزیکی خودم را پشت سر گذاشته ام بسیار خوشحال شدم ازاینکه بعد از چند وقت و تاخیرهای زیاد * بالاخره در تلویزیون همجون برنامه های چالش برانگیز اجرا میشود
  امیدوارم بجای دو روز * درتمام روزهای هفته پخش شود و نیز خواهش میکنیم در مدت سه روز مسابقه نیز همه گفتگو هاو مباحث را بدون سانسور و با اعلام قبلی پخش نمائید. باز هم ممنون از تبریز

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز

   خیلی ممنونیم بابت لطفی که به برنامه خودتون دارید، نظر حتما مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

   با تشکر

 17. محجوبه گفت:

  سلام…
  میشه گروهمون چهار نفره باشه؟؟؟؟؟
  سرپرست گروه باید چجوری باشه؟ینی مثلا میشه معلممون بشه سرپرستمون؟

 18. فاطمه گفت:

  سلام.ممنون از مسابقه خوبتون…..اما فکر نمیکنید که این سوالات یک مقدار واس اول دبیرستانی ها سنگین؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   این شرایط برای تمام شرکت کنندگان یکسان است و این سوالات توسط تیم برگزاری این مسابقات در نظر گرفته شده و حتما تمام جوانب این مسائل رو سنجدیند.

   با تشکر از نطرتان

 19. TOM گفت:

  HI ..THESE QUESTION ARE REALY FUN ..I SOLVE MOST OF THEM BUT UNFORTUNATELY I CANT TAKE A ROLE IN THIS MATCH…AT LEAST THANKS FOR ALL

 20. علی عبدالمالکی گفت:

  سلام
  سوالات جالبی بود.حتی اگر نخواهیم هم شرکت کنیم،برای بکار انداختن مغز عالیه!
  به دوستان علاقه مندتون به علم این سایت رو توصیه کنید.
  با تشکر.

 21. امید ظریفی گفت:

  سلام…
  خسته نباشید!
  الآن من نفهمیدم…
  آیا باید روی این سوالات فکر کنیم و در مرحله حضوری از جواب هامون دفاع کنیم؟!
  اگر که مثلاً جواب های تعداد کمتری سوال رو پیدا کنیم چی؟!
  بعد، مرحله حضوری چطوریه؟! یعنی از بین این سوالات تیم حریف سوالی را برای ما انتخاب میکند؟!

 22. فاطمه رحمانی گفت:

  سلام با توجه به وقت مسابقات فکر کنم توی وقت مدرسه می خوره و ما هم از استان بوشهر هستیم و اگه بخواهیم بیایم کلی از زمان مدرسه گرفته میشه لطفا فکر ما رو هم بکنید و زمانش رو یه زمانه بهتر بذارید با تشکرررررر

 23. nasrin گفت:

  از کجا هم گروهی های خود را بدانیم من تو تبریز زندگی میکنم

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   اگر شما خودتون تیمی داشته باشید که گروه بندی و تیم مشخصه اما اگر تنها شرکت کنید ما میتوانیم افرادی که مانند شما هستند رو در قالب یک تیم گروه بندی و مشخص کنیم

 24. nasrin گفت:

  از کجا هم گروهی های خودمونو بشناسیم اخه من از۱شهر دیگه ام

  • Admin Admin گفت:

   اگر شما خودتون تیمی داشته باشید که گروه بندی و تیم مشخصه اما اگر تنها شرکت کنید ما میتوانیم افرادی که مانند شما هستند رو در قالب یک تیم گروه بندی و مشخص کنیم

 25. jk گفت:

  سلام
  من کسی رو نتونستم به عنوان هم گروه پیدا کنم …… حالا که نتونستم گروه تشکیل بدم نمی تونم ششرکت کنم

  • admin admin گفت:

   شما میتونید در مسابقات شرکت کنید ، اگر افراد دیگری مانند شما تنها شرکت کرده باشند را میتوانیم داخل یک تیم قرار دهیم اما هنوز قانون دقیقی مشخص نیست در این رابطه

 26. فاطمه اکبری گفت:

  سلام،خداقوت.ممنونم به خاطر سایت خوبتون و طرح جالبتون.واقعا چالش جالبیه.فقط یه سوال:
  گروهی که میخواد شرکت کنه کل اعضای گروه باید حتما از یک دبیرستان باشن؟
  من خیلی دوست دارم شرکت کنم شرایطشم دارم ولی همین امسال دبیرستانمو عوض کردم و بچه های جدیدو نمیشناسم.میشه از مدارس مختلف باشه؟
  ممنون میشم پاسخ بدید.

 27. sureh گفت:

  سلام خیلی ممنون از سوالاتون واقعا جالب بودن امیدوارم بتونم شرکت کنم

 28. کیا گفت:

  واقعا سوالات جالبه که ادم ها رو به فکر می ندازه ولی در حالی که ساده هستند پیچیده هم هست واقعا جالب بود مرسی

 29. نیما گفت:

  امکانش هست که من که توی مدرسه نمونه دولتی قبول شدم و اونجا تحصیل میکنم بتونم شرکت کنم؟اول دبیرستانم
  در ضمن چه جوری باید حلش کرد؟
  ب هصورت یک مقاله درسته؟

  • admin admin گفت:

   مسایقه برای تمام دانش آموزان دبیرستانی است و نحوه برگزاری مسایقات همانند مسابقات جام جهانی فیزیک می باشد که هر گروه تعدادی از سوالات که داخل سایت موجود است رو حل میکنند و برای آن راه حل پیشنهاد کرده و از راه خود دفاع میکنند

 30. َA.R گفت:

  سلام
  وقتتون بخیر
  لطفا میشه این سوال منو جواب بدید:
  این مسابقه فقط برا دانش آموزان طراحی شده؟
  امکانش هست دانشجویان هم داخل این مسابقه شرکت کنند. ممنون

  • admin admin گفت:

   این مسابقه برای سطح دانش آموزی است ولی دانشجویان علاقه مند می تونن در بخش آموزش تیم های دانش آموزی کمک کنند که حقیقا تاثیر بسیار زیادی روی خود دانشجویان خواهد داشت و باعث پیشرفت آن ها خواهد بود

 31. ghazaal گفت:

  سلام به نظر من مسابقه ی کاپ فیزیک ایران عالیه سوالاتشم به نظر من خیلی جالبه

  • admin admin گفت:

   ممنون از نظرتون

   • وحید گفت:

    سلام
    میشه فقط به سوال صنعت پاسخ داد؟

    • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

     مبنای امتیازدهی تعداد سوال حل شده نیست بلکه نحوه ارائه و بیان راه حل سوالات می باشد.همچنین با هر تعداد سوالی می‌توان شرکت کرد، ولی‌ هر چه تعداد سوالات بیشتر باشد، احتمال گرفتن امتیاز مثبت بیشتر است.

      

     • هلیا گفت:

      باسلام.برای شرکت در مسابقه حتما باید در مقطع دبیرستان بود؟یا دوره ی اول متوسطه ی جدید(هشتم)هم میتواند در مسابقه شرکت کند؟
      ممنون میشم پاسخ دهید

     • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

      با سلام

      به سوالات متداول رجوع نمایید.

 1. ۱۶ آذر, ۱۳۹۳

  […] مسابقات جام جهانی فیزیک ۲۰۱۵ IYPT می باشد که از این بخش میتوانید سوالات را مشاهده نمایید، و […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *